KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO barwagliny.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady dokonywania czynności zamawiania produktów prezentowanych na łamach serwisu dostępnego pod adresem: www.barwagliny.pl
Użytkownicy korzystający z Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie i przestrzegania ich. Sprzedający zobowiązuje się do udostępnienia Regulaminu w Serwisie w sposób ciągły w widocznym miejscu poprzez link na stronie głównej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Cena – cena towaru brutto, prezentowana z innymi informacjami bezpośrednio przy zdjęciu artykułu oznaczająca cenę za jaką można nabyć towar bez kosztów dostawy. Cena wyrażona jest w PLN i zawiera podatek vat.

Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od momentu wpłynięcia zapłaty za zamówienie na konto bankowe sklepu do chwili wysłania paczki ze sklepu.

Formularz zamówień – platforma w serwisie umożliwiająca złożenie zamówienia zawierającego listę zakupów oraz dane nabywcy zawierające informacje między innymi o cenie za zamówiony towar, kosztów dostawy, terminie i miejscu dostawy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z kupnem towarów i skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty za zamówione rzeczy.

Konto - indywidualne konto użytkownika utworzone dobrowolnie po rejestracji, za pomocą którego dokonuje zamówień oraz zarządza swoimi danymi.

Koszt dostawy - koszt przesyłki wynikający z wagi brutto zamówionych towarów, sposobu i rodzajów wysyłki. Uzależniony jest od rodzaju wybranego przez Nabywcę z dostępnej listy.

Materiały – informacje tekstowe oraz graficzne zawarte na stronie sklepu, np. opisy, zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

Nabywca – zarejestrowany lub niezarejestrowany użytkownik, który w ramach sklepu zawarł umowę sprzedaży. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zamówienia.

Regulamin – regulamin sklepu prezentowany na stronie www.barwagliny.pl

Serwis – platforma internetowa w domenie: www.barwagliny.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Sprzedawca – Archimaat Pracownia Projektowa Maja Klimowicz Kąty Wrocławskie ul. Daszyńskiego 6 NIP: 8941687474, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach sklepu sprzedaży towarów.

Sklep – serwis internetowy, strona internetowa dostępna w domenie internetowej barwagliny.pl zarządzana przez sprzedawcę i pozwalająca nabywcom na zawieranie umów sprzedaży. W sklepie prezentowane są towary sprzedawcy.

Termin otrzymania przesyłki - jest to czas realizacji zamówienia plus czas dostawy.

Towar – asortyment prezentowany w serwisie internetowym przez sprzedawcę, który można zamówić i kupić.

Umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz nabywcy towaru będącego w posiadaniu sklepu.

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu.

Zamówienie – lista towarów, które chce kupić Nabywca utworzona i wysłana za pośrednictwem formularza zamówień udostępnionego w serwisie internetowym barwagliny.pl

2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU:

Na stronie barwagliny.pl sprzedawca prezentuje użytkownikowi towary, które można zamawiać przez formularz zamówień zintegrowany z serwisem.

Użytkownicy mogą komunikować się z serwisem za pomocą urządzeń stacjonarnych i mobilnych umożliwiających komunikowanie się przez Internet z pomocą przeglądarek internetowych.

Każdego użytkownika zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wszelkiej działalności, które mogłaby ograniczyć prawidłowe działanie serwisu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe za korzystanie z serwisu w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
 
 
Materiały graficzne oraz treści umieszczone przy produktach wykonane są przez sprzedawcę.

Wszystkie informacje (graficzne i tekstowe) zamieszczone w serwisie, w tym symbole, znaki towarowe, zdjęcia, teksty, itp. podlegają ochronie

prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie i wykorzystywanie bez wiedzy i zgody ich prawnych właścicieli jest naruszeniem prawa.
Nabywcami w sklepie barwagliny.pl mogą być: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, podmioty nie posiadające osobowości prawnej poprzez osoby upoważnione do działania w ich imieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek podania fałszywych lub błędnych danych w procesie rejestracji w sklepie, lub w trakcie innych czynności wymagających dodania danych, które umożliwia serwis.

3. SKŁADANIE Z ZAMÓWIEŃ:

Serwis dopuszcza dokonywanie zamówień przez osoby zarejestrowane jak i przez osoby niezarejestrowane.

Użytkownik może dokonać zamówienia towarów w systemie 24/7 przez cały rok z wyjątkiem czasu przeznaczonego na niezbędne przerwy techniczne.

Tylko prawidłowe zamówienie gwarantuje sprzedaż i zakup zamówionych towarów.

Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się takie, w którym nabywca podał w formularzu zamówienia niezbędne do jego realizacji dane: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon, email oraz potwierdził zapoznanie się z regulaminem i go zaakceptował.

Rejestracja polega na jednorazowym wypełnieniu formularz rejestracyjnego i założeniu indywidualnego konta użytkownika w ramach, którego będzie dokonywał zamówień towarów. Formularz rejestracyjny wypełnia dobrowolnie użytkownik podając: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, login, ustalenie hasła oraz potwierdza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację. Każdy zarejestrowany użytkownik posiadać będzie dostęp do panelu w ramach, którego będzie miał wgląd w swoje dane osobowe podane w trakcie rejestracji oraz prawo do dokonywania w nich zmian zgodnym z rzeczywistym stanem. W przypadku zmiany danych osobowych zarejestrowany użytkownik powinien dokonać zmian na swoim koncie, w przeciwnym
razie sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku aktualizacji danych. Usunięcie konta możliwe jest po kontakcie emailowym lub pisemnym (poczta tradycyjna) na podany na stronie kontaktowy adres emailowy lub tradycyjny. Zarejestrowany użytkownik może dokonać zamówień poprzez zalogowanie się do swojego konta. Usuniecie konta bez podania przyczyny przez sprzedającego może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy Użytkownik narusza postanowienia regulaminu oraz istnieje uzasadnione podejrzenie, że prawidłowe działanie serwisu może być zakłócone lub ograniczone wskutek niedozwolonych działań użytkownika.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa ujawnienia przez użytkownika swojego loginu i hasła do konta osobom trzecim.

Czynności poprzedzające złożenie zamówienia:

Nabywca dodaje do wirtualnego koszyka wybrane produkty. Koszyk umożliwia nabywcy zgromadzenie towarów przed ich zakupem, zsumowanie cen i przeliczenie całkowitych kosztów towarów łącznie z dostawą. Koszyk umożliwia zarządzanie jego zawartością. Po zaakceptowaniu ostatecznej list towarów w koszyku nabywca wypełnia formularz służący do składania zamówień w sklepie podając wymagane dane. Podanie danych oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu kończy proces zamawiania. Na adres email nabywcy zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień w celu prawidłowości jego złożenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sprzedawca poinformuje o
tym nabywcę.

Po złożeniu zamówienia sprzedający przesyła Nabywcy na podany adres email potwierdzenie zamówienia z danymi dotyczącymi dokonanego zamówienia. Umowa zostaje zawarta po weryfikacji zamówienia i przesłania przez sprzedawcę nabywcy informacji email o przyjęciu zamówienia. Nabywca ma prawo odwołać zamówienie lub je zmienić za pośrednictwem telefonu lub emaila. Jako dowód sprzedaży nabywca standardowo otrzymywać będzie paragon fiskalny. Nabywca ma prawo otrzymać f-rę vat po podaniu niezbędnych wszystkich danych koniecznych do jej prawidłowego wypełnienia tj. nazwę firmy, NIP, adres.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, a w przypadku braku nr telefonicznego do kontaktu emailowego gdy np. powstaną nieścisłości, w związku z brakiem możliwości określenia kosztów wysyłki ze względu na niestandardowe opakowania lub innych.

Sprzedający oświadcza, że może korzystać w swoim serwisie z innych sprzedażowych platform internetowych umożliwiającą sprzedaż, porównywanie cen oraz inne funkcje wspomagające sprzedaż internetową takich jak np. allegro.pl, ceneo.pl itp.itd. Dokonywanie zakupów poprzez podmioty internetowe inne niż bezpośrednio przez sklep barwagliny.pl powoduje, że Nabywca podlegać będzie również uregulowaniom tych platform przez które dokonuje zamówień. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tych serwisów.

4. DOSTARCZANIE TOWARÓW I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca będzie realizował zamówienia w dni robocze. Dostarczenie towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskie oraz przesyłek firm kurierskich firm spedycyjnych. Jest możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym kontakcie emailowym lub telefonicznym w celu ustalenia terminu odbioru.

Przesyłki kurierskie nadawane są w dni robocze.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie w wyznaczonym terminie.

Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

Standardowo termin realizacji zamówienia określony jest przy zamawianym produkcie.

W opisie  towarów zawarta jest informacja o jego dostępności. Jest to informacja wiążąca  - w ciągu takiego terminu będzie wysłany towar ze sklepu.

W przypadku braku możliwości realizacji wszystkich pozycji ze złożonego przez kupującego zamówienia (np. w przypadku stwierdzenia wady towaru podczas realizowania zamówienia) zostanie on poinformowany natychmiast o zaistniałej sytuacji oraz poinformuje nabywce o możliwych sposobach jej rozwiązania.

Zamówienie wysłane jest na adres podany przez Nabywce w formularzu zamówień.
Sprzedawca wysyła Towar wraz z dowodem sprzedaży w postaci faktury VAT.

5. ZAPŁATA I ZASADY PŁATNOŚCI

Płatności za towary za sklepu oraz dostawę zamówione przez Nabywcę mogą zostać dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na warunkach określonych przez Sprzedawcę.

Wszystkie ceny podane przy produktach są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT (zgodnie z przepisami odrębnymi). Nabywca nabywa towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Nabywca ma możliwość wyboru następujących form płatności:

- Płatność z góry
- Płatność przy odbiorze


Punkt odbioru:

Kąty Wrocławskie

ul. Daszyńskiego 6

 

6. REKLAMACJE

Nabywca kupujący towar w sklepie za pośrednictwem przesyłki kurierskiej przed dokonaniem odbioru Towarów powinien dokonać sprawdzenia w obecności Kuriera czy paczka nie nosi żadnych zewnętrznych śladów uszkodzenia oraz zawartość paczki (kontrola ilościowa). Sprzedawca nie zgadza się na przyjmowanie paczek od kuriera z widocznymi uszkodzeniami. Należy wówczas spisać standardowy protokół szkody w obecności kuriera. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem Nabywca ma prawo złożyć reklamację w sklepie, do rozpatrzenia której niezbędny będzie towar i dowód zakupu. Ze względu na to że sklep oferuje towar przeznaczony do spożycia reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać niezwłocznie – w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty dostarczenie towaru pod adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówień. Reklamacje będą rozpatrywanie niezwłocznie i nie dłużej niż w terminie 10 dni roboczych od jej wpłynięcia. Po rozpatrzeniu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany pisemnie na drodze emailowej lub listownej oraz telefonicznie.

7.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn – jednak zgodnie z tą ustawą nie przysługuje to prawo w stosunku do produktów ulegających szybkiemu zepsuciu.

Oświadczenie (można wykorzystać gotowy wzór odstąpienia od umowy) należy wysłać przed upływem terminu 14-cio dniowego dołączając dowód zakupu towaru. Zwracany towar należy dostarczyć do sprzedającego nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Zamówiony Towar podlegający zwrotowi mieć oryginalne i nienaruszone opakowanie, nie może nosić śladów używania i być kompletny.
Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy za oddane Towary na konto Nabywcy lub gotówką. Zwrotowi podlegać będzie kwota, jaka widnieje na fakturze VAT.

Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik rejestrując się w Serwisie lub podając swoje dane w formularzu zamówień wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia. Może również wyrazić zgodę na wykorzystanie danych do co celów marketingowych sklepu barwagliny.pl. np. newsletter lub otrzymywania informacji o promocjach i nowościach w sklepie. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sprzedawcy nie będą przekazywane podmiotom innym.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca ma prawo do przerw w dostępie do sklepu spowodowanych jego pracami technicznym oraz szeroko pojętą modernizacją serwisu w celu jego ulepszania. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Zmiany nie mogą naruszać praw nabywcy wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2015-04-03
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl